Tagsági kategóriák

A Szövetségi tagság az alábbi tagsági kategória valamelyikébe kerül besorolásra, ami a tagok jogállását is meghatározza:

 1. Rendes tag
 2. Junior tag
 3. Társult tag
 4. Átvevői tag

 

Rendes tag

Olyan franchise átadói vállalkozói tevékenységet folytató, belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, amely az alábbi feltételeket teljesíti:

 1. az első franchise átvevői szerződés megkötését követően legalább 24 hónapja franchise formában működő hálózata van, és franchise átvevőinek száma eléri a 3 vállalkozást, vagy sikeresen eltelt a junior tagsági időszaka; valamint
 2. franchise szerződése megfelel az Etikai Kódex-nek, amit az Etikai Bizottság igazol; valamint
 3. teljesíti az általános tagsági feltételeket.

A rendes tag a közgyűlésen 10 szavazattal rendelkezik.

 

Junior tag

Olyan franchise átadói vállalkozói tevékenységet már megkezdő, belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, amely az alábbi feltételeket teljesíti:

 1. legalább 1 franchise átvevővel franchise szerződést kötött; valamint
 2. vállalja franchise szerződésének a junior tagsági viszony lejártáig összhangba hozatalát az Etikai Kódex-el; valamint
 3. teljesíti az általános tagsági feltételeket.


A junior tagság a belépési nyilatkozat elfogadásától számított 12 hónapig tartó „próbaidős" tagság, amely indokolt esetben kivételesen egy alkalommal meghosszabbítható. A junior tagság ideje alatt a junior tagot a jelen Alapszabályban nevesített jogok és kötelezettségek illetik meg.

A junior tag a közgyűlésen 5 szavazattal rendelkezik.

 

Társult tag

Olyan franchise tevékenység szervezését folytató, vagy a franchise tevékenység folytatását közvetlenül vagy közvetve elősegítő belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, egyesület, vagy más szervezet, amely maga nem franchise vállalkozás, vállalja a tagsági díj fizetését és az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A társult tag tagsági díjának mértékét a Szövetséggel kötött külön megállapodás rögzíti. A társult tag a közgyűlésen 1 szavazattal rendelkezik.

 

Átvevői tag

Az átvevői tagság feltétele, hogy az átvevő olyan franchise rendszer átvevője legyen, amelynek átadója (rendszergazdája) a Szövetség rendes vagy junior tagja. Az átvevői tag a közgyűlésen 1 szavazattal rendelkezik.

 
A tagok belépése a Szövetségbe önkéntesen történik. A Szövetség tagjai sorába a belépés a Szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik arról, hogy a Szövetség alapszabályát és a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit (Etikai Kódex) magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Belépési Nyilatkozathoz (a társult, illetve átvevői tagság kivételével) csatolni kell a belépő franchise szerződését. A belépő tag tudomásul veszi, hogy a belépni kívánó franchise szerződését a Szövetség az Etikai Kódex szerint minősíti, amely minősítés a tagi jogállás megállapításának is alapjául szolgál.

A belépni kívánó az előző évi árbevétele alapján a Belépési nyilatkozatban megjelöli az 1. számú melléklet szerinti tagdíjosztályt, azaz a fizetendő tagdíj mértékét. A tagdíj minden évben az előző évi árbevétel alapján újra meghatározásra kerül az 1. sz. mellékletben meghatározott, árbevételhez igazodó tagdíjosztály alapján. A tag az előző évi árbevételét kérésre közli a Szövetséggel.

A tagsági viszonnyal kapcsolatban az Elnökség dönt. A tagsági viszony keletkezésének napja az Elnökség ezzel kapcsolatos döntésének napja, amelyről a belépni szándékozót haladéktalanul értesíti.

A tagok a Szövetség bankszámlájára minden év március 01-ig éves tagdíjat fizetnek. Ha a belépés időpontja az adott év július 31-ig eső időpontra esik, úgy a tag teljes éves tagsági díjat köteles fizetni. Ha a belépés időpontja október 31-ig eső időpontra esik, úgy az éves tagdíj 75%-a fizetendő. A befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

A tagság megszűnése

A tagsági viszony az alábbi módokon szűnhet meg:

 1. kilépéssel
 2. kizárással


A tag kilépési szándékát legalább az Elnökségnek jelenti be írásban. A tagsági viszony mindig csak az adott év december 31-ével szűnik meg, feltéve, ha a bejelentésre legkésőbb november 30-ig sor került. A kilépési szándék bejelentése, illetve a tagsági viszony megszűnése nem mentesít a már esedékes tagdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

Megszűnik a tagsági viszony a tag kizárásával. A tag kizárására az Elnökség jogosult, amely döntését a határozatképes Elnökség 2/3-os többségi szavazattal hozza meg. A tag kizárására vonatkozó elnökségi határozat - nem halasztó hatályú - felülvizsgálását kérheti a közgyűléstől. A Szövetség jogosult a kizárás tényét nyilvánosságra hozni. A kizárás, és így a tagsági viszony megszűnésének hatálya az erről szóló elnökségi határozat meghozatalának napja. A kizárás esetén a befizetett tagsági díj nem követelhető vissza, illetve a kizárásig esedékessé vált tagdíj a kizárásra tekintet nélkül megfizetendő.


Kizárásra okot adó körülmények a következők:

 1. Ha a tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabály- szerinti, valamint a Belépési Nyilatkozatban vállalt kötelezettségeit, így különösen a tagdíjfizetési kötelezettségét.
 2. Megszüntette a franchise átadói tevékenységét, vagy tevékenységével általában felhagyott.
 3. Jogerősen elrendelték vele szemben a felszámolási eljárást.
 4. Tevékenysége súlyosan sérti a Szövetség, a Szövetségben tömörült tagok, illetve a franchise szakmai közösség által képviselt szakmai értékrendet, etikai normákat.
 5. Súlyos etikátlan magatartást tanúsít, és ezt az Etikai Bizottság vizsgálata is megállapítja.
"